Kategoria: Krok w przyszłość

KARTY PARAMETRÓW

Dochodzą do tego karty mstrukcyjne, zezwalające maszynie na samo­dzielne tworzenie kart nut, i karty sterujące wszystkimi pozostałymi operacjami komputera.W drugim etapie maszyna porządkuje wszystkie karty nut zgodnie z kolejnością ich

UPROSZCZONY PRZYKŁAD

Dla przybliżenia czytelnikom programowanej syntezy dźwięków przez komputer w systemie MUSIC V pokażę jeszcze na bardzo uproszczo­nym przykładzie zasadę przejścia od zapisu nu­towego do programu w języku FORTRAN. Ry­sunek przedstawia

CZAS TRWANIA NUTY

Czas trwa­nia nuty w sekundach podany jest na trzeciej pozycji. Następne liczby proporcjonalne do am­plitudy i częstotliwości precyzują syntezowane dźwięki. Instrukcja 11 kończy syntezę — wyłą­cza generator po 6 sekundach.Użycie

WSPÓŁPRACA W BADANIACH

W badaniach tych współpracują z kompozytorami matematycy i specjaliści od maszyn cyfrowych. Rezultatem ich prac są no­we, coraz sprawniejsze metody syntezy. Lej aren A. Hiller, obecnie profesor kompozycji Wydzia­łu Muzyki Uniwersytetu

PORÓWNANIE WYKRESU

Porównywanie wykresu na kartce papieru z nagraniem na taśmie po­zwala wychwycić istniejące między nimi zależ­ności. Wspomniany artykuł zawiera także wiele cennych uwag ogólnych; znajdujemy tam mię­dzy innymi propozycję podziału procesów

OD CZASU DO CZASU

W Oxford Companion to Musie jest nawet odrębny dział poświę­cony mechanizmom i systemom komponują­cym. Tam właśnie możemy przeczytać słowa, które brzmią dumnie: ,,Od czasu do czasu poja­wiają się metody komponowania

POSTĘP W NAUCE

Luli stwierdzał między innymi, że postępu w nauce dokonujemy przez wynajdo­wanie wciąż nowych kombinacji skończonej liczby pojęć podstawowych. Podaiwał także pro­jekt mechanizmu: siedem tarcz, na których wypisane były pojęcia elementarne,

OKREŚLENIE ZBIORU

Zbiór ten próbował właśnie określić iw Mesurgia univer- salis, zamieszczając rysunki znanych sobie in­strumentów muzycznych, schemat działania uszu i strun głosowych u różnych zwierząt, szkice przedstawiające ptaki, zapisy ich śpiewu

WIELU NIEMIECKICH MUZYKÓW

Wielu niemieckich muzyków, kontynuując tę tradycję w następnym stuleciu, badało szanse mechanizacji komponowania – najbardziej zna­ni spośród nich to Lorenz Christoph Mizler i Jo- hann Philipp Krinberger. Krinberger, nawiasem mówiąc

PODOBNY ZESTAW

Podobny zestaw opublikował ok. 1780 noku w ; Londynie wydawca muzyczny Welcker, rekla­mując go jako: „system tablicowy, za pomocą ; którego każdy, całkiem nie znający muzyki, I może komponować dziesięć

MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI

Dlatego zapewne przypisuje się jej autorstwo Mozartowi, który chętnie rozwiązywał matema­tyczne łamigłówki i pozostawił w rękopisach uwagi dotyczące możliwości zestawiania elementów utworu muzycznego. Wątpliwe jednak, aby Mozart nękany chorobą i kłopotami

SPOSÓB KOMPONOWANIA

Sposób komponowania, opisywany w Musi­kalisches Wiirfespiel, opierał się na 16 ‚rzutach dwiema kostkami i kartach, które interpreto­wały wynik rzutu. System zapewniał ponadto zachowanie reguł przyjętych w strukturze da­nego utworu i