Kategoria: Mózg i jego języki

TRUDNE PRZYPUSZCZENIA

Trudno przypuścić, aby świadomość wewnętrzna nie była dopuszczona do radości lub smutku w zależności od tego, jaki obrót wezmą spra­wy w regulacyjno-informacyjnych obwodach świadomości zewnętrznej.Zniknęłoby wiele znaków zapytania, znalazłoby się

WSZYSTKIE TYPY

Ponadto należałoby rozważyć, czy możliwe byłoby działa­nie tego „telefonu bez drutów” bez wmontowania w ob­wód informacyjny jakichś urządzeń pośredniczących, czy przekaz telepatyczny wnikałby przez skórną powłokę czaszkę na całej powierzchni

PRZY POMOCY ODPOWIEDZI

Wtedy dopiero można by wziąć na warsztat hipotezę głoszącą, że myśle­nie to cicha wewnętrzna mowa. Wychodząc z tego rodza­ju już w pewnym sensie roboczych hipotez, można by rozpocząć badania, czy

WYSIŁEK BADAWCZY

Wte­dy caly wysiłek badawczy akustyków, neurofizjologów, psychologów powinien być skierowany na przygotowanie konkretnego zestawu bodźców słuchowych, które byłyby zdolne wywołać u danego chorego człowieka maksymalny oddźwięk emocjonalno-motywacyjny. Idealne, bo najbardziej

ISTNIENIE PRZEPISU

Może istnieć przepis, jak tego dokonać, ale fuzja nie następuje. Jak skomplikowany okazuje się proces wyabstrahowywania idei z rzeczywistości bardziej konkretnej, tak samo w sposób złożony i nie znany realizuje

WŁĄCZENIE W OBWODY

Jestem świadom, że rozważania nad ewentualnym te­lepatycznym kontaktem międzyludzkim wyprowadzają ba­dacza daleko poza teren nauki. Przez zwolennika cyber­netyki mogą być poczytywane za jawny grzech. Wyobra­żam sobie, jaką gęsią skórką pokryli

KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE

Marginesowo dodam, że krążenie pozaustrojowe, które ma być analogonem pozaustrojowego myślobiegu, to osiągnię­cie medycyny całkiem świeżej daty. Nie opuszcza mnie ani przez moment świadomość, że moja prezentacja pro­blematyki zawiera wiele

WSZECHŚWIAT INFORMACYJNY,

Żyjemy we wszechświecie informacyjnym, tzn. w rze­czywistości fizycznej (konkretnej, sensualnej), wzbogaco­nej strukturami abstrakcyjnymi, czyli informacjami seman­tycznymi (biologicznymi) i pragmatycznymi (świadomymi, psychicznymi). Wszystko egzystuje, czyli istnieje, jawnie, poza przeżyciami wewnętrznymi, pojęciami

EKSPANSJA ŚWIADOMOŚCI

Obserwuje się więc we wszechświecie dwie nieustannie ścierające się z sobą tendencje: ufizyeznienia świadomości i sublimowania (idealizowania) fizyki.; Biolo­gia, stanowiąca stopień pośredni, katalizuje reakcje w oby­dwóch kierunkach. O obecności świadomości

PO ODNOTOWANIU FAKTÓW

Dopiero po odno­towaniu faktów świadczących o świadomym przenikaniu rzeczywistości kosmicznej można by było wzmiankować, że wśród idei mniej pewńych wyindukowana została hipoteza o  istnieniu pozaziemskich źródeł świadomości.Gdy weźmiemy pod uwagę

OBRAZ MÓZGU

Obraz mózgu, który tu przedstawiłem, mógłby być odpowiednim substratem dla komputera biolo­gicznego przetwarzającego relacje podświadome. Natomiast świadomość, jak się wydaje, wymaga jeszcze bardziej sub­telnego — być może molekularnego — podłoża,

MOLEKULARNA HIPOTEZA ŚWIADOMOŚCI

Z drugiej strony trudno przypuszczać, aby informacje roz­przestrzeniały się w mózgu drogą dyfuzji. Reakcje chemi­czne międzycząsteczkowe także wydają się ślamazarnym wehikułem dla świadomości.Eccles głosi hipotezę, że kontakt świadomości z móz­giem