This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega jednak wątpliwości, że gdybyśmy się do tego ograniczyli, uzyskalibyśmy system o bardzo problematycznej przydatności. Trudno przypuszczać, by ktokolwiek zdecydował się na użycie komputera do zapisywania i odczytywa­nia muzyki, gdy

WŁASNE DZIEŁO

Jest to własne dzieło maszyny utrzyma­ne w stylu znanych jej kompozycji. Powyższy schemat jest oczywiście maksymal­nie uproszczony. W dokładniejszych rozważa­niach należałoby wziąć pod uwagę błędy wyni­kające z aproksymacji, czyli przybliżeń funkcji

SPORO TRUDNOŚCI

Pominiemy jednak te problemy, ponie­waż chodzi nam o ideę komputerowej syntezy dźwięku, a nie o jej techniczną realizację. Trud­ności i bez tego jest sporo. Najpoważniejszą z nich stanowi ogromna ilość

ZAAWANSOWANE BADANIA

Autorem najbardziej zaawansowanych badań jest amerykański naukowiec Max V. Matthews. Rozpoczął on swoje prace z początkiem lat sześćdziesiątych, wyniki opublikował w roku 1963 w listopadowym numerze czasopisma „Science” pod tytułem

SYNTEZA DŹWIĘKÓW

Program syntezy dźwięku układany samodziel­nie przez komputer nazwano „orkiestrą”. Każdy z podprogramów — „instrumentów” kie­ruje zestawem generatorów (mogą w nim być oscylatory, generatory szumów, generatory im­pulsów i przebiegów prostokątnych). Kompozy­tor

KARTY PARAMETRÓW

Dochodzą do tego karty mstrukcyjne, zezwalające maszynie na samo­dzielne tworzenie kart nut, i karty sterujące wszystkimi pozostałymi operacjami komputera.W drugim etapie maszyna porządkuje wszystkie karty nut zgodnie z kolejnością ich

UPROSZCZONY PRZYKŁAD

Dla przybliżenia czytelnikom programowanej syntezy dźwięków przez komputer w systemie MUSIC V pokażę jeszcze na bardzo uproszczo­nym przykładzie zasadę przejścia od zapisu nu­towego do programu w języku FORTRAN. Ry­sunek przedstawia

CZAS TRWANIA NUTY

Czas trwa­nia nuty w sekundach podany jest na trzeciej pozycji. Następne liczby proporcjonalne do am­plitudy i częstotliwości precyzują syntezowane dźwięki. Instrukcja 11 kończy syntezę — wyłą­cza generator po 6 sekundach.Użycie

WSPÓŁPRACA W BADANIACH

W badaniach tych współpracują z kompozytorami matematycy i specjaliści od maszyn cyfrowych. Rezultatem ich prac są no­we, coraz sprawniejsze metody syntezy. Lej aren A. Hiller, obecnie profesor kompozycji Wydzia­łu Muzyki Uniwersytetu

PORÓWNANIE WYKRESU

Porównywanie wykresu na kartce papieru z nagraniem na taśmie po­zwala wychwycić istniejące między nimi zależ­ności. Wspomniany artykuł zawiera także wiele cennych uwag ogólnych; znajdujemy tam mię­dzy innymi propozycję podziału procesów

OD CZASU DO CZASU

W Oxford Companion to Musie jest nawet odrębny dział poświę­cony mechanizmom i systemom komponują­cym. Tam właśnie możemy przeczytać słowa, które brzmią dumnie: ,,Od czasu do czasu poja­wiają się metody komponowania

POSTĘP W NAUCE

Luli stwierdzał między innymi, że postępu w nauce dokonujemy przez wynajdo­wanie wciąż nowych kombinacji skończonej liczby pojęć podstawowych. Podaiwał także pro­jekt mechanizmu: siedem tarcz, na których wypisane były pojęcia elementarne,

© Wszelkie prawa zastrzeżone