This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

OKREŚLENIE ZBIORU

Zbiór ten próbował właśnie określić iw Mesurgia univer- salis, zamieszczając rysunki znanych sobie in­strumentów muzycznych, schemat działania uszu i strun głosowych u różnych zwierząt, szkice przedstawiające ptaki, zapisy ich śpiewu

WIELU NIEMIECKICH MUZYKÓW

Wielu niemieckich muzyków, kontynuując tę tradycję w następnym stuleciu, badało szanse mechanizacji komponowania – najbardziej zna­ni spośród nich to Lorenz Christoph Mizler i Jo- hann Philipp Krinberger. Krinberger, nawiasem mówiąc

PODOBNY ZESTAW

Podobny zestaw opublikował ok. 1780 noku w ; Londynie wydawca muzyczny Welcker, rekla­mując go jako: „system tablicowy, za pomocą ; którego każdy, całkiem nie znający muzyki, I może komponować dziesięć

MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI

Dlatego zapewne przypisuje się jej autorstwo Mozartowi, który chętnie rozwiązywał matema­tyczne łamigłówki i pozostawił w rękopisach uwagi dotyczące możliwości zestawiania elementów utworu muzycznego. Wątpliwe jednak, aby Mozart nękany chorobą i kłopotami

SPOSÓB KOMPONOWANIA

Sposób komponowania, opisywany w Musi­kalisches Wiirfespiel, opierał się na 16 ‚rzutach dwiema kostkami i kartach, które interpreto­wały wynik rzutu. System zapewniał ponadto zachowanie reguł przyjętych w strukturze da­nego utworu i

W WIEKU PARY I ELEKTRYCZNOŚCI

W wieku pary i elektryczności zrodziło się jednak sporo projektów maszyn do komponowania, które wzbudzały i zachwyt, i nieufność. Gdy w 1824 roku zaprezentowano takie urządzenie w Pary­żu, powołano komisję

ZA POMOCĄ WZORU

Za pomocą tego wzoru można dla po­trzeb muzyki przedstawić funkcję jako sumę nieskończonej liczby drgań harmonicznych określonych amplitudach, przesunięciach fa­zy i okresach. Szereg Fouriera pozwala rozwią­zywać równania różniczkowe, między innymi równanie

CZYNNOŚCI KOMPOZYTORSKIE

Do czynności kompozytorskich zaczęto włączać nowo powstające gałęzie wiedzy, tafcie ! chociażby, jak Stosowana od połowy lat pięć­dziesiątych teoria informacji. Chemik Richard C. Pinkerton opisał jej użycie w drugim nume­rze

ZASTĄPIENIE INSTRUMENTÓW

Dopiero zastąpienie instrumentów sprzętem elektronicznym, a rzutu kostką czy monetą — komputerem pozwoliło wrócić do dawnych idei, odświeżyć je, wydobyć z nich wszystkie walory, zgodne z ich poten­cjalnymi możliwościami. Po raz

NIENAJLEPSZA MASZYNA

Mimo nie najlepszej jakości maszyny, program 0’Beirne’go został urucho­miony, dając dość ciekawą muzykę podobną w brzmieniu do tonów klarnetu. Nagrano ją na płytę długogrającą, która ukazała się na rynku w

LOGIKA MASZYNY CYFROWEJ

Dwóch wykonawców gra­ło… na odbiornikach radiowych. Kręcąc gałka­mi zmieniali stacje ii natężenie głosu w myśl ogólnych instrukcji, które otrzymali w postaci algorytmu. Doznania słuchaczy’ zależały jednak w znacznej mierze od

NAPRZECIW POTRZEBOM

Naprzeciw tym potrzebom wyszedł serializm i puńktualizm. Izolowanie brzmień, serializowanie (czyli porządkowanie — w pewnym sensie) bariwy, rytmu, dynamiki dźwięku i artykulacji, pojawiające się w dziełach Schónberga, Boulesa, j Stockausena,

© Wszelkie prawa zastrzeżone